QUY TẮC ỨNG XỬ
CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRUNG TÂM GDNN-GDTX
(Ban hành theo Quyết định số: 01/QĐ-TTGDNN-GDTX, ngày 09 tháng 01  năm 2017)
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, viên chức đang công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Long Hồ.
Điều 2: Mục đích quy định Quy tắc ứng xử khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức trung tâm nhằm:
Quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm đảm bảo sự liêm chính và tăng cường tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ của mọi cá nhân trong Trung tâm.
Thực hiện công khai các hoạt động khi thi hành nhiệm vụ, khi học tập, nghiên cứu và quan hệ xã hội của cán bộ, viên chức, nhân viên. Nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, nhân viên trong thực hiện các quy định của Pháp luật.
Là cơ sở để giám sát việc chấp hành pháp luật, xử lý trách nhiệm khi cán bộ, viên chức, nhân viên vi phạm các chuẩn mực đạo đức khi thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác.
Là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm.
CHƯƠNG II
CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG TRUNG TÂM
Điều 3: Phẩm chất chính trị:
Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ để vận dụng vào hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Thực hiện đúng những quy định trong Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật.
Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức, luôn phấn đấu vì sự nghiệp chung, bảo vệ danh dự nhà giáo. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.
Điều 4: Đạo đức nghề nghiệp:
Tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc được giao, có ý thức giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, lương tâm nhà giáo, có tinh thần đoàn kết, kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, cửa quyền, quan liêu và các hành vi khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong Trung tâm. Thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.
Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định; Chịu sự giám sát của các cấp quản lý về chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học. Tôn trọng nhân cách người học, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học.
Điều 5: Lối sống, tác phong:
Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó đi lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Có lối sống hòa hợp với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; ủng hộ, khuyến khích những lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.
Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.
Trang phục khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với môi trường giáo dục, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học đối với giáo viên. Thực hiện trang phục công sở đối với cán bộ, viên chức.
Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực với đồng nghiệp và với người học.
Xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng.
CHƯƠNG III
CHUẨN MỰC XỬ SỰ CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG KHI THI HÀNH NHIỆM VỤ
Điều 6: Những việc cán bộ, viên chức, nhân viên phải làm:
Cán bộ, viên chức trong khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về nghĩa vụ được quy định tại Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; Quy chế của trung tâm; Có trách nhiệm phát hiện các việc thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định của đồng nghiệp để kịp thời đóng góp ý kiến trực tiếp hoặc báo cáo Lãnh đạo Trung tâm và chịu trách nhiệm về những ý kiến của mình.
Cán bộ, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành quyết định của  cấp trên quản lý trực tiếp đồng thời phải báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ đó. Khi được giao nhiệm vụ, nếu thấy cần thiết phải phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, với đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả cao nhất.
Đối với giáo viên, phải giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo đúng chương trình, kế hoạch quy định; ra vào lớp đúng giờ, quản lý học viên, tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn của tổ. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; đối xử công bằng, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học.
Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên kiểm tra cán bộ, viên chức, về việc thực hiện các quy định; lắng nghe ý kiến đóng góp, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Trung tâm. Các Phó Giám đốc có trách nhiệm quản lý, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong bộ phận mình phụ trách.
Tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua của huyện, của ngành, của Trung tâm bằng các việc làm cụ thể, thiết thực.
Điều 7: Những việc cán bộ, viên chức không được làm:
Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện những quy định tại các Điều 18, 19 và 20 của Luật Cán bộ, công chức; Điều 19 của Luật viên chức; các Điều 37, Điều 40 của Luật phòng, chống tham nhũng và Điều 6 của Quy định về đạo đức nhà giáo.
Điều 8: Quy định trong giao tiếp.
Cán bộ, viên chức, nhân viên khi đến giảng dạy, làm việc, hội họp tại Trung tâm và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ phải mặc trang phục nghiêm túc. Phải giữ gìn uy tín, danh dự cho Trung tâm, lãnh đạo và đồng nghiệp. Phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, hòa nhã, văn minh trong giao tiếp, trao đổi công việc với công dân, phụ huynh, học viên.
Lãnh đạo Trung tâm phải nắm bắt kịp thời tâm lý của cán bộ, viên chức để có cách thức quản lý, điều hành phù hợp, nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; phát huy dân chủ, tạo điều kiện tự học, tự rèn luyện và phát huy sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên tôn trọng và tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức khi giao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; bảo vệ danh dự của cán bộ, viên chức khi bị phản ảnh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.
Cán bộ, viên chức phải tôn trọng địa vị của người lãnh đạo, phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao đồng thời phát  huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm; có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành  để cho mọi hoạt động đạt hiệu quả.
Trong quan hệ đồng nghiệp, cán bộ, viên chức phải chân thành, thân thiện, nhiệt tình, bảo đảm sự đồng thuận, đoàn kết vì sự nghiệp giáo dục và danh dự của Trung tâm.
CHƯƠNG IV
CHUẨN MỰC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG QUAN HỆ XÃ HỘI­­
Điều 10: Các quy định cán bộ, viên chức phải thực hiện trong quan hệ xã hội:
Khi tham gia các hoạt động xã hội thể hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử. Chấp hành và vận động mọi người chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Thực hiện kế hoạch dân số và gia đình, phòng chống bệnh tật, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa theo quy định chung và của cộng đồng.
Điều 11: Các qu­y định, cán bộ, viên chức không được làm trong quan hệ xã hội:
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động trong xã hội; Sử dụng các tài sản công cho các hoạt động không thuộc nhiệm vụ, công vụ.
Tổ chức các hoạt động cưới hỏi, sinh nhật… của bản thân và gia đình vì mục đích vụ lợi, tham gia chơi cờ bạc, cá độ, sử dụng chất kích thích gây nghiện, say rượu, vi phạm luật giao thông.
Điều 12: Các quy định cán bộ, viên chức không được làm trong ứng xử nơi công cộng:
Vi phạm các quy định về nội quy, quy tắc nơi công cộng; vi phạm thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng.
Vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định, các chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.
CHƯƠNG V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13: Cán bộ, viên chức có trách nhiệm thực hiện và vận động các đồng nghiệp thực hiện đúng các quy định tại Quy tắc ứng xử. Nếu phát hiện cá nhân vi phạm Quy tắc này phải kịp thời góp ý, đồng thời phản ánh với Lãnh đạo Trung tâm để xử lý tùy theo mức độ vi phạm.
Điều 14: Trách nhiệm của Lãnh đạo Trung tâm.
Quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung của Quy tắc ứng xử, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, nhân viên.
Kiểm tra giám sát cán bộ, viên viên, nhân viên thực hiện Quy tắc; Phê bình, chấn chỉnh việc vi phạm nội dung Quy tắc và kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt Quy tắc này.
 GIÁM ĐỐC
(Đã ký)